Kedy
29. – 30. 9. 2016

 

Kde
Paneurópska VŠ
Fakulta psychológie, Tomašíkova 20, 821 02 Bratislava

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí  študenti, priatelia,


pracovníci Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave vás srdečne pozývajú na 3. medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa koná pod gesciou prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc.,  rektora  Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc., dekana Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy,  v medzinárodnej spolupráci s Prof. Kevinom Woodsom, Univerzita Manchester, Veľká Británia a  ďalšími  psychológmi z Európy aj USA reprezentujúcimi svoje krajiny v rámci medzinárodných štruktúr EFPA a ISPA.

     Cieľom konferencie je vyzvať psychológov na postupnú aplikáciu výsledkov psychológie zdravia a pozitívnej psychológie  v súčasnej škole a upozorniť na novú rolu školského psychológa ako iniciátora, organizátora a podporovateľa mentálneho zdravia žiakov a učiteľov v školách v intenciách pozitívnej psychológie a psychológie zdravia.

Pri aplikácii pozitívnej psychológie v škole ide o nový pohľad na výchovu a vzdelávanie, na  svet a seba v ňom. Ide tu vlastne o salutogenézu v škole, štúdium a podporu individuálnych zdrojov zdravia, silných stránok žiakov a učiteľov rozvíjaním ich nadania a talentu smerujúcich ku kvalite ich života v škole, a nielen tam. Znamená to predovšetkým hľadanie, odhaľovanie, identifikovanie pozitívnych možností žiaka a učiteľa, a to nielen v rámci ich kognitivizácie, ale aj motivácie, emocionalizácie, socializácie, autoregulácie. Vstup pozitívnej psychológie do školy znamená  tiež reorientáciu od riešenia negatívnych javov v školách smerom k rozvíjaniu najlepších kvalít školy ako inštitúcie a ľudí v nej.

Aktívny vstup pozitívnej psychológie do súčasnej školy znamená tiež pozitívnu kooperáciu školského psychológa s mnohými  ďalšími odborníkmi (poradenskými a klinickými psychológmi, školskými špeciálnymi pedagógmi, logopédmi, sociálnymi pedagógmi, koordinátormi prevencie, kariérovými poradcami, sociálnymi pracovníkmi, pedopsychiatrami, ale aj právnikmi, mediátormi, lekármi, sociológmi) v rámci multidisciplinárnych tímov, a to vo väčšej miere ako tomu bolo doteraz.

Boli by sme radi, keby konferencia vytvorila platformu na výmenu teoretických vedomostí, výsledkov výskumu, praktických skúseností, nápadov, myšlienok, návrhov v oblasti psychológie zdravia a pozitívnej psychológie,  ich výskumu a praxe a taktiež ich aplikácie v škole.

Pozývame odborníkov zo psychológie, ale aj odborníkov z príbuzných disciplín k účasti na konferencii a k diskusii na tieto témy konferencie. Veríme, že konferencia bude nielen zaujímavým, ale aj príjemne stráveným podujatím, a  najmä priestorom na výmenu informácií a inšpirácií.

Tešíme sa na stretnutie s vami. 

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., za vedecký a organizačný výbor

Hlavné témy konferencie

Pozitívna psychológia a psychológia zdravia v škole v národnom a medzinárodnom kontexte
Spolupráca odborníkov pri podpore mentálneho zdravia žiakov a učiteľov
Prevencia a preventívne programy pri zabezpečovaní mentálneho zdravia v školách
Využitie poznatkov pozitívnej psychológie a psychológie zdravia v multidisciplinárnom kontexte.

V 2-dňovom programe medzinárodnej vedeckej konferencie odznejú príspevky pozvaných
odborníkov zo zahraničia a zo Slovenska, ako aj účastníkov konferencie. Vystúpia tu:

špičkoví odborníci z krajín Európskej únie a USA, ide predovšetkým o členov Medzinárodnej asociácie školskej psychológie ISPA, členov Európskej federácie psychologických asociácií EFPA, členov Európskeho vzdelávacieho centra pre školských psychológov ESPTC a pracovníkov vysokých škôl, vzdelávacích centier, poradní a škôl

renomovaní slovenskí a českí psychológovia a pedagógovia, pracovníci tých vysokých škôl, fakúlt, výskumných ústavov, spoločenských organizácií, asociácií, ktorí sa svojimi aktivitami spolupodieľajú na podpore zdravia v školách, experti v oblasti pedagogiky, sociológie, sociálnej práce, ale aj pracovníci regionálneho zdravotníctva či odborníci zapojení do prípravy legislatívy so zakomponovaním školského psychológa a jeho pomoci pri podpore zdravia detí a učiteľov v školách využitím aj princípov pozitívnej psychológie,

odborníci z praxe škôl a školských zariadení podieľajúci sa na aplikovaní psychologických poznatkov do svojej každodennej práce so žiakmi, učiteľmi, rodičmi a inými odborníkmi

zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Asociácie školskej psychológie Slovenskej a Českej republiky, Slovenskej psychologickej spoločnosti, Slovenskej komory psychológov, Slovenskej komory učiteľov, Úradu verejného zdravotníctva SR a Centra pozitívnej psychológie pri PEVŠ.

Registrácia

PRÍHOVORY REPREZENTANTOV INŠTITÚCII, ORGANIZÁCII, ASOCIÁCIÍ V SR

Moderátorka: Eva Gajdošová
(simultánne tlmočenie do angličtiny)

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.- otvorenie medzinárodnej konferencie

Odborný garant konferencie, Fakulta psychológie PEVŠ v Bratislave

Prof. Ing. Peter Plavčan, PhD.

Minister školstva, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Rektor, Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Doc. PhDr. Elena Lisá, PhD.

Dekanka, Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave

MUDr. Darina Sedláková

Riaditeľka, kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie WHO v SR, Bratislava

Doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.

Členka Predsedníctva, Asociácia školskej psychológie, Banská Bystrica

PaedDr. Mária Barancová

Čestná prezidentka, Slovenská komora učiteľov, Bratislava

Mgr. Eva Klimová

Viceprezidentka, Slovenská psychologická komora, Bratislava

Doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Riaditeľka, Centrum pozitívnej psychológie, Paneurópska vysoká škola

Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.

Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, SR,

Prof. Ladislav Požár, CSc., professor emeritus

emeritný profesor Univerzity Komenského a Trnavskej univerzity

Občerstvenie

PRÍSPEVKY POZVANÝCH PREDNÁŠATEĽOV – USA, ČR, SR

Moderátorka: Eva Szobiová
(simultánne tlmočenie do slovenčiny a do angličtiny)

Dr. Joan Duffell

  11,15 – 12,15
NGO Committee for Children, Seattle, USA

Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.,

  12,35 - 12,55
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, SR

Prestávka na obed

PRÍSPEVKY ZAHRANIČNÝCH HOSTÍ Z EURÓPSKEJ ÚNIE:PODPORA MENTÁLNEHO ZDRAVIA ŽIAKOV A UČITEĽOV V ZAHRANIČÍ

Moderátorka: Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
(simultánne tlmočenie do slovenčiny)

Dr. Olanda Momcilovic – CRISIS MANAGMENT IN SCHOOLS (CMiS), A MODEL FOR SUPPORTIVE INTERVENTIOV IN SCHOOLS FOLLOWING CRISES/DISASTROUS EVENTS

  14,00 – 14, 20
European School Psychology Centre for Training , ISPA, Netherland

Dr. Zydre Arlauskaite – UNDERSTANDING OF PROFESSIONAL MISSION

  14,20 – 14,40
Centre, Lithuania

Dr. Arja Sigfrids – “THROUGH A CHILD ́S EYES“ MODEL IN FINNISH EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE

  14,40 – 15,00
Counseling Centre, Vaasa, Finland

Občerstvenie

  15, 20 – 15, 30

Dr. Philipha Grace – KNOWLEDGE IS POWER! USING PSYCHOEDUCATION TO ADDRESS MENTAL HEALTH MATTERS IN SCHOOLS

  15,20 – 15,40
Manchester University, Manchester, Great  Britain

Dr. Ala Petrule – SOCIAL AND EMOTIONAL HEALTH OF ADOLESCENTS IN LITHUANIA FROM THE PERSPECTIVE OF POSITIVE PSYCHOLOGY

  15,40 – 16,00
Lithuania University, Vilnius, Lithuania

Dr. Annemat Collot D´Escury

  16,00 – 16,20
Amsterdam University, Amsterdam, Netherland

Dr. Catherine Kelly

  16,20 - 16,40
Manchester University, Manchester, Great Britain

Diskusia

Spoločenský večer

Kultúrny program, večera,  priestor pre jednania
Krst Centra pozitívnej psychológie

POSTERY

Veronika Boleková, Alojz Ritomský

Analýza dát o humore a duševnom zdraví pomocou programu PSPP

Tatiana Golská, Miroslava Čerešníková

Morálne usudzovanie u vysokoškolákov/vysokoškoláčiek v kontexte sociálnej perspektívy

Anežka Hamranová

Hodnoty a hodnotová orientácia žiakov v sekundárnom vzdelávaní

Katarína Greškovičová, Kristína Mrázková

Attachment a sexuálne postoje u mladých ľudí

Květoň Holcr, Daniela Košecká, Alojz Ritomský

Ako hodnotia obete kriminality kvalitu života na Slovensku?

Barbora Holáková, Marta Valihorová

Preventívny program proti kyberšikanovaniu

Dagmar Kopčanová

Úloha školského psychológa pri minimalizovaní rizikových a rozvíjaní ochranných faktorov detí v školskom prostredí

Silvia Majerčáková Albertová

Regulácia emócií u detí predškolského veku

Mária Mehešová

Sociálno – emocionálne zdravie vysokoškolských študentov

Ľubomír Páleník

Vybrané prediktory subjektívnej pohody u poslucháčov VŠ

Ivan Pavlovič

Psychohygiena u psychológov v školskom prostredí

Anna Pokorná, Veronika Boleková

Vzťah empatie a štýlov humoru u vysokoškolských študentov

Alexandra Šelingerová

Kognitívne prekurzory vývinu gramotnosti – prehľadová štúdia

Aneta Vančová

Sociálna začlenenosť a spokojnosť vysokoškolských študentov

Jana Vernarcová, Lucia Ternényová

Kvalita života žiakov/žiačok so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

POZNATKY POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE A PSYCHOLÓGIE ZDRAVIA V KONTEXTE OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA DETÍ, MLÁDEŽE A DOSPELÝCH

Moderátorka: Marína Mikulajová

Zdeněk Mlčák

  9,00 - 9,15
Přívětivost a prosociální osobnost

Bohumíra Lazarová, Milan Pol

  9,15 – 9,30
Stratégie řízení kvality ve škole: od kolegiálních vztahů k organizačnímu učení

Lada Kaliská, Adriana Ďurkovičová

  9,30 – 9,45
Vzťah morálnej kompetencie a osobnostných premenných teórie Big Five v dospelosti

Denisa Newman

  9,45 – 10,00
Sebapoznanie ako faktor pozitívnej zmeny

Lenka Sokolová, Viera Andreánska

  10,00 - 10,15
Psychologická gramotnosť a podpora mentálneho zdravia v škole

Eva Szobiová, Simona Ivanková-Macejová

  10,15 – 10,30
Reziliencia žiakov v kontexte atmosféry súčasnej školy

Občerstvenie

  10,30 – 11,00

Eva Poliaková, Henrieta Roľková, Blandína Šramová

  11,00 - 11,15
Predčasné dospievanie a jeho psychologické, behaviorálne a pedagogické konzekvencie

Jana Stehlíková, Lucia Pašková

  11,15 - 11,30
Proces odpúšťania v období „vynárajúcej“ sa dospelosti

Michal Čerešník

  11,30 - 11,45
Duševná pohoda a prežívanie šťastia. Diagnostické skúsenosti v systéme vyššieho sekundárneho vzdelávania

Erik Radnoti, Eva Gajdošová

  11,45 - 12,00
Sociálno-emocionálne zdravie a prežívanie šťastia študentov stredných škôl

Janka Pilková

  12,00 - 12,15
Duševné zdravie žiakov v kontexte modernej školy

Henrieta Roľková, Monika Súlovcová

  12,15 - 12,30
Vnímanie vzťahu medzi štýlom výchovy a motiváciou k výkonu u adolescentov

Obed

  12,30 - 13,30

Pokračovanie 1.sekcie: POZNATKY POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE A PSYCHOLÓGIE ZDRAVIA V KONTEXTE OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA DETÍ, MLÁDEŽE A DOSPELÝCH

Moderátorka: Beáta Dvorská

Jolana Laznibatová

  13,30 - 13,45
Škola ako efektívny faktor pri rozvíjaní nadania

Marína Mikulajová

  13,45 - 14,00
Jazyk a komunikácia – dôležitá doména predprimárneho vzdelávania : ako k nej pristupovať

Mária Anyaliová

  14,00 - 14,15
Podpora reziliencie učiteľov v podmienkach slovenských škôl

Viktória Dolinská, Veronika Striešová

  14,15 - 14,30
Stratégie pozitívnej psychológie vo vysokoškolskej edukačnej praxi

Marek Madro, Veronika Kohútová

  14,30 – 14,45
Fenomény internetovej komunikácie a chatového psychologického poradenstva pre adolescentov

APLIKOVANÁ POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE A ÚLOHY ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA

Moderátorka: Henrieta Roľková

Edita Zacharová

  9,00-9,15
Škola v národnom a medzinárodnom kontexte

Mária Barancová

  9,15 - 9,30
Participácia v školách

Marta Valihorová

  9,30 - 9,45
Školský psychológ a súčasná škola

Eleonora Smékalová, Kateřina Palová

  9,45-10,00
Začátky práce s primárně preventivním programem Druhý krok v ČR

Lucia Pašková, Jana Stehlíková

  10,00-10,15
: Sonda do emocionálno-sociálnych aspektov agresie v mladšom školskom veku.

Eva Vanču

  10,15-10,30
Skúsenosti s aplikáciou metodiky na rozvoj emočnej inteligencie a psychickej odolnosti dospievajúcich žiakov a adolescentov v kontexte prierezových tém v podmienkach súčasnej školy

Občerstvenie

  10,30 – 11,00

Eva Gajdošová

  11,00-11,15
Nové úlohy školského psychológa v kontexte pozitívnej psychológie

Gabriela Herényiová, Jana Dvoranová

  11,15-11,30
Prejavy agresie v mladšom školskom veku.

Desanka Kanderová, Ivana Kováčiková

  11,30-11,45
Úspešná predikcia školskej spôsobilosti

Gabriela Linczényiová, Marína Mikulajová

  11,45-12,00
Nadané deti s rizikom špecifickej poruchy učenia

Marián Groma, Katarína Jariabková

  12,00-12,15
Integrácia/inklúzia detí a mládeže so zdravotným postihnutím z perspektívy biopsychosociálneho prístupu

Veronika Bisaki, Silvia Sodomová

  12,15-12,30
Pozitívna psychológia v inkluzívnej základnej škole

Obed

  12,30-13,30

Pokračovanie 2. sekcie: APLIKOVANÁ POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE A ÚLOHY ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA

Moderuje: Denisa Newman

Radoslav Blaho

  13,30-13,45
Návrat žiakov a študentov do školského prostredia po dlhodobej liečbe

Zlatica Jurová Zacharová, Nina Brunovská, Marián Groma

  13,45-14,00
Kvalita života u dospievajúcich s celiakiou

Veronika Chlebcová, Beáta Dvorská

  14,00-14,15
Onkologické pacientky po liečbe a ich začlenenie späť do života

Kornélia Ďuríková

  14,15-14,30
Kariérové poradenstvo, rozvoj osobnej pohody a životnej spokojnosti na gymnáziu

Tamara Bobáková

  14:30 - 14:45
Prax pozitívnej psychológie aplikovaná v miestnych školách v kontexte strednej Európy

WORKSHOPY – PROGRAM SOCIÁLNO-EMOCIONÁLNEHO UČENIA A KRIZOVÁ INTERVENCIA V ŠKOLÁCH

Olanda Momcilovic: Crisis intervention at schools

  11,00 – 13,00
Moderátor: Mária Anyalaiová, PhD.
Obmedzený počet účastníkov – 30 (zápis pri registrácii) | (simultánne tlmočenie do slovenčiny)

Záverečné plénum – Zhrnutie poznatkov zo sekcií a ukončenie konferencie

Zmena programu vyhradená!

Odborný profil lektoriek workshopov:

Dr. Joan Cole Duffell

Dr. Joan Cole Duffell, Executive Director of the Committee for Children,Seattle, USA. For over 30 years Joan has been a leading advocate for positive outcomes for children. In her position at the Committee for Children, Duffell has led the organization to place an emphasis on integrating program offerings, focusing on promoting children’s social and emotional skills and the prevention of child abuse, bullying, and other forms of violence collaboration among colleagues, and higher-level issue advocacy in order to advance commonly shared goals. Following her years teaching in a therapeutic program for abused children, Duffell led Committee for Children’s US marketing and outreach efforts from 1983 to 2002. During this time she developed partnerships with organizations across Europe, Asia, and Latin America, in order to bring culturally adapted editions of the Second Step program to children and families across the globe. After 2002, her work focused primarily on expanding national and global partnerships. She has been executive director of Committee for Children since 2007.

Dr Olanda Momcilovic

Dr. Olanda Momcilovic works 28 years as a psychologist. She worked 6 years as a school psychologist in Croatia, and specialized to work with gifted children. She has been working 20 years in NL first as a child psychologist in The Institute for Children with behavioral and learning disabilities and since 2008 she has her own practice.

Since 2008 she is chair of the International Crisis Response Network ICRN and since 2009 she is a trainer in crisis intervention trainings for school psychologist across Europe.

Olanda is a member of:

 • NIP – Nederlandse Instituut van Psychologen
 • Crisis intervention team of school psychologists in Nederland. She supports schools with lectures on trauma, stress and crisis response
 • ISPA (International School Psychology Association) – chair of International Crisis Response Network of ISPA
 • Secretary and trainer by Stichting

“European School Psychology Centre for Training”

GlaxoSmithKlein – Slovakia

Spozor medzinárodnej vedeckej konferencie

GSK Slovensko je pobočkou nadnárodnej spoločnosti GSK (GlaxoSmithKline), ktorá je celosvetovo jednou z najväčších farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj. Misiou GSK je umožniť ľuďom prežívať svoj život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. GSK Slovakia s.r.o. svojimi filantropickými aktivitami podporuje tieto oblasti: zdravie pre všetkých, etické a transparentné správanie ,starostlivosť o zamestnancov a investície do komunity, šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Podpora sa pritom vzťahuje na tieto skupiny ľudí: deti, invalidi, sociálne znevýhodnení, pacienti, seniori.

GSK Slovensko získalo ocenenie VIA BONA 2014 za projekt Druhý krok- krok ku škole bez šikanovania. Podporou projektu Druhý krok reagovala spoločnosť GSK na alarmujúcu situáciu na základných školách, kde podľa prieskumov u učiteľov, rodičov a detí najväčšie obavy vzbudzuje šikanovanie, agresivita, útoky učiteľov, intolerancia voči odlišnostiam.

gsk-logo

Vedecký a organizačný výbor konferencie


Vedecký výbor
 • Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.,
  Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 • Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.,
  Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 • Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.,
  Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 • Prof. Walter Renner, Ph.D.,
  Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 • Doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.,
  Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 • Doc. PhDr. Eleonóra Smékalová, PhD.,
  Olomoucká univerzita, Olomouc
 • Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD.,
  Masaryková univerzita, Brno
 • Doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.,
  Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.,
  Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 • Doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.,
  Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Organizačný výbor
 • PhDr. Desanka Kanderová,PhD.
 • PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
 • PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
 • PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
 • Mgr. Denisa Newman, PhD.
 • PhDr. Veronika Boleková, PhD.
 • Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.
 • Mgr. Lujza Zahradníková
 • Alena Múčková
 • Mgr. Katarína Greškovičová
 • Mgr. Erik Radnóti
 • Mgr. Mária Mehešová
 • Mgr. Aneta Vančová
 • PhDr. Ivan Pavlovič
 • Mgr. Silvia Kolcúnová
 • Mgr. Alexandra Šelingerová

Miesto konania

Paneurópska vysoká škola


Medzinárodná konferencia sa bude konať v aule Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej ul. č. 20 v Bratislave – Ružinove, kde je aj sídlo Fakulty psychológie a v jej učebniach. Počas konferencie bude k dispozícii občerstvenie v priestoroch jedálne vysokej školy, k dispozícii bude tiež počítačové pracovisko na kontakt so svojím pracoviskom  a vybavení si nevyhnutných povinností a po náročnom prvom dni konferencie sa vo večerných hodinách uskutoční spoločenský večer pri dobrej hudbe a jedle, kde si budete môcť v príjemnom neformálnom prostredí vymeniť pracovné a súkromné informácie, zážitky a poznatky a poprechádzať sa v parku pri budove vysokej školy.

Konferenčný jazyk


Slovenčina

Čeština

Angličtina

Prihlasovanie na konferenciu


Typ účastníka
 Študent Učiteľ Účastník

Meno

Priezvisko

Mená spoluautorov

Zamestnávateľ/škola

Email

Názov príspevku

Abstrakt

Kľúčové slová

Príspevok posielajte iba vo formáte .doc

Prihlasovanie pre pasívnych účastníkov trvá do 10.9.2016

Možnosti prezentovania príspevkov


 • Ústne (maximum 15 minút)
 • Formou posteru.
 • Pre zahraničné príspevky v angličtine zabezpečíme simultánny preklad.
 • 5 stranový príspevok do zborníka z konferencie v štandardnom štýle napísania treba odovzdať do 15.7.2016.

Inštrukcie pre prispievateľov


 Konferenčný poplatok


Uhradený do 1.7.2016

 •  60 EUR

Pri registrácii

 •  80 EUR

Učitelia zo SR (MŠ, ZŠ, SŠ)

 •  Zdarma

Študenti zo SR (SŠ, VŠ)

 •  Zdarma

Konferenčný poplatok treba uhradiť na číslo účtu:


Pre platbu zo SR:

IBAN: SK 8311000000002628117107
VS: 22092016

Pre platbu zo zahraničia:

IBAN: SK 8311000000002628117107
BIC (SWIFT):TATRSKBX
Názov a adresa banky: Tatra banka, Hodžovo nám. 3, 811 06, Bratislava
Názov a adresa prijímateľa: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Do správy pre prijímateľa uveďte meno resp. mená, za koho je konferenčný poplatok hradený.

Konferenčný poplatok zahŕňa účasť na vedeckom podujatí, zborník príspevkov a občerstvenie počas prestávok.

Spoločenský večer


Spoločenský večer (krátky program, hudba, večera, posedenie pri torte) sa koná o 19,00 hod hneď po ukončení prvého dňa konferencie. Záujem o účasť na Spoločenskom večeri je potrebné oznámiť pri registrácii pred začiatkom konferencie a zaplatiť poplatok 10 EUR.

Možnosti ubytovania


Uninova hostel

Uninova hostel

Organizačný výbor môže žiadateľovi zabezpečiť rezerváciu ubytovania v Študentskom internáte Uninova Hostel, Dopravná 51, 831 06 Bratislava, rezervácie uninovahostel@uninovahostel.sk Tel.: +421 (2) 4920 80 33

Dôležité dátumy


 • Začiatok registrácie:

  10. marec 2016
 • Koniec prihlasovania abstraktov:

  20. jún 2016
 • Oznam o akceptácii abstraktov:

  30. jún 2016
 • Termín odovzdania príspevkov do zborníka:

  15. júl 2016
 • Zverejnenie programu konferencie:

  31. august 2016
 • Uhradenie konferenčného poplatku do:

  15. júl 2016

Termín konferencie


29.9. – 30.9.2016